ralph lauren outlet online ralph lauren polo shirts rolex watches replica best replica watches

Eğitim Hizmetleri

A-REHBERLİK HİZMETLERİ

A-1. TKY ve Araçları Rehberliği
A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği
A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)
A-4. Kalite Çemberleri, Görev Takımları Rehberliği
A-5. Temel İnsan Kaynakları Fonksiyonları Oluşturma/Geliştirme Rehberliği
A-6. Yeteneklerin Yönetimi Programları (Lider Geliştirme, Koçluk vb)
A-7. EFQM Mükemmellik Modeli Bazlı Anketlerin (ÇMA, MMA, TMA, İtibar vb) Tasarımı Rehberliği
A-8. Havacılık Sektörüne Özgü Kalite Yönetim Sistemi Rehberliği

B-ÇALIŞTAYLAR

B-1. EFQM Mükemmellik Modeli Özdeğerlendirme Çalıştayı
B-2. Stratejik Planlama (Stratejik Yön Belirleme, Durum Analizi, Hedef Belirleme ve Yayılımını Sağlama)
B-3. Bireysel Öneri Sistemi Kurma
B-4. Tanıma/Takdir-Ödüllendirme Sistemi Kurma
B-5. Süreç Yönetimi (Kurum/Kuruluş Süreçlerini Belirleme, Sistematiğini Kurma)

C-EĞİTİM HİZMETLERİ

(KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM SİSTEMLERİ, İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİNDEN BAZILARI)
C-1. Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
C-2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi
C-3. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
C-4. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
C-5. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi
C-6. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
C-7. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi
C-8. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
C-9. Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Temel Bilgilendirme Eğitimi
C-10. Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) İç Tetkikçi Eğitimi
C-11. Kaizen (Sürekli Gelişme) Eğitimi
C-12. Kalite Çemberleri (Sorun Çözme Grupları) Eğitimi
C-13. 5S (Temizlik ve Düzen Yaratma) Eğitimi
C-14. Hedef, Yetkinlik ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
C-15. İnsan Kaynakları Performansı Ölçme Sistemleri ve Çıktılarının Analizi
C-16. İş Analizi ve İş Değerleme, Ücret Yönetim Sistemi
C-17. Performansa Bağlı Kariyer ve Eğitim Yönetimi Sistemi
C-18. Yetenek Yönetimi
C-19. Kurumsal Performans Ölçme Sistemleri
C-20. Kurum Kültürü ve Kurumsal Farkındalık
C-21. Eğitimcinin Eğitimi / Etkin Sunum Teknikleri
C-22. Süreç Yönetimi
C-23. Motivasyon Yönetimi
C-24. Benchmarking (Kıyaslama)
C-25. Stratejik Planlama
C-26. Analitik Düşünme ve Karar Verme
C-27. Kriz Yönetimi
C-28. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi
C-29. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

 Toplam Kalite Yönetiminin Tanımları
 Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri
 Toplam Kalite Yönetiminin Yaratacağı Değişim
 Değişimin Güçlükleri
 Değişimi Gerçekleştirebilmek için Yapılması Gerekenler
 Direncin Kırılması
 Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Yaklaşımı
 Koruma ve İyileştirme
 Kaizen ve Yenilik
 Gelişim Döngüleri
 Toplam Kalite Yönetiminde Tüm Çalışanların Sorumlulukları
 Toplam Kalite Yönetiminde Sıkça Kullanılan Yöntem ve Teknikler
 Süreçlerin Yönetimi
 Öneri Sistemleri
 Takım Oluşturma uygulamalarının Benimsenmesi
 Toplam Kalite Yönetiminde Verimli Takım Çalışmaları Oluşturmak için Gerekenler
 Başarı Faktörleri
 Sorun Çözme Takımları ( Kalite Çemberleri )
 İyileştirme Proje Ekipleri
 İşletme Problemlerine Yaklaşım
 Problem Kaynaklarının Araştırılması
 Çözümlere Sistematik Yaklaşım
 Karşılaşılan Engeller
 Çözüm Türleri
 Çözüm Takımlarında Verimli Düşünceyi Sağlamak
 Sık kullanılan Araçlar
 Fikir Fırtınası
 Workshop
 Neden – Sonuç Analizi
 Workshop
 Pareto Analizi
 Workshop
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

ISO 9001:2008 Toplam Kalite Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

 Kalite Yönetimi Prensipleri
 Standardın Maddelerinin İncelenmesi
 Giriş
 Genel
 Proses Yaklaşımı
 ISO 9004 ile İlişki
 Diğer Yönetim Sistemleri ile Uyumluluk
 Kapsam
 Genel
 Uygulama
 Atıf Yapılan Standard ve Uygulamalar
 Terimler ve Tarifler
 Kalite Yönetim Sistemi
 Genel Şartlar
 Dokümantasyon Şartları
 Yönetimin Sorumluluğu
 Yönetimin Taahhüdü
 Müşteri Odaklılık
 Kalite Politikası
 Planlama
 Sorumluluk, Yetki ve İletişim
 Yönetimin Gözden Geçirilmesi
 Kaynak Yönetimi
 Kaynakların Sağlanması
 İnsan Kaynakları
 Alt Yapı
 Çalışma Ortamı
 Ürün Geliştirme
 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
 Müşteri ile İlişkili Prosesler
 Tasarım ve Geliştirme
 Satın alma
 Üretim ve Hizmetin Sunumu
 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü
 Ölçme, Analiz ve İyileştirme
 Genel
 İzleme ve Ölçme
 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
 Veri Analizi
 İyileştirme
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

ISO 9001:2008 Toplam Kalite Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yapısı
 Doküman ve Kalite Kaydı
 Uygulama Esaslarının Detayları
 Hazırlanması
 Numaralandırılması
 Onaylanması
 Dağıtılması
 Uygulanması
 Revize Edilmesi ( Değiştirilmesi )
 Saklanması
 Yürürlülükten Kaldırılması
 Listelenmesi
 Olmazsa Olmaz Şartlar
 Dikkat Edilecekler
 Dokümantasyonu Oluşturmaya Nasıl Başlamalı?
 Görev Tanımları ve Organizasyon El Kitabı
 Yapısı
 İçeriği
 Oluşturulma Esasları
 Kalite Planları ve Prosesleri
 Yapısı
 İçeriği
 Oluşturulma Esasları
 Talimatlar
 Yapısı
 İçeriği
 Oluşturulma Esasları
 Formlar
 Yapısı
 İçeriği
 Oluşturulma Esasları
 Dış Kaynaklı Dokümanlar
 Kalite El Kitabı
 Yapısı
 İçeriği
 Oluşturulma Esasları
* Bu eğitime ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimini almış olan kişiler katılmalıdır.
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

 Tetkik Nedir?
 Terimler ve Tarifler
 Tetkik Prensipleri
 Tetkik Programının Yönetilmesi
 Hedefleri
 Genişliği
 Sorumlulukları
 Kaynakları
 Prosedürleri
 Uygulaması
 Kayıtları
 İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
 Tetkik Faaliyetleri
 Tetkikin Başlatılması
 Tetkik Ekibinin Seçilmesi
 İlk Temasın Kurulması
 Dokümanların Gözden Geçirilmesi
 Saha Tetkik Faaliyetleri için Hazırlık Yapılması
 Tetkik Planının Hazırlanması
 Tetkik Ekibinin Görevlendirilmesi
 Çalışma Dokümanlarının Hazırlanması
 Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması
 Açılış Toplantısının Yapılması
 Tetkik Sırasındaki İletişim
 Rehberlerin ve Gözlemcilerin Rolleri ve Sorumlulukları
 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması
 Bilgi Kaynakları
 Mülakatların Yapılması
 Tetkik Bulgularının Üretilmesi
 Tetkik Sonuçlarının Hazırlanması
 Tetkik Sonuçları
 Kapanış Toplantısının Yapılması
 Tetkik Raporunun Hazırlanması, Onaylanması ve Dağıtılması
 Hazırlama
 Onay ve Dağıtım
 Tetkikin Tamamlanması
 Tetkik Takibinin Yapılması
 Tetkikçilerin Değerlendirilmesi ve Yeterliliği
 Kişisel Özellikler, Bilgi ve Beceriler
 KYS (Kalite Yönetim Sistemi) için Bilgi ve Beceriler
 Tetkik Ekibi Başkanının Genel Bilgi ve Becerileri
 KYS Tetkikçisinin Bilgi ve Becerileri
 Eğitim, İş Deneyimi, Tetkikçi Eğitimi ve Tetkikçi Deneyimi
 Yeterliliğin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
 Tetkikçi Değerlendirmesi
* Bu eğitime ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimlerini almış olan kişiler katılmalıdır.
Önerilen Eğitim Sistemi: 2 Gün

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

 Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler,
 Çevre Yönetim Standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi,
 ÇYS Standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı,
 Tehlikeli Maddelerin Kontrol Edilmesi ve Ekolojik İşaretlemeyi İçeren Çevre Mevzuatı,
 Uluslararası Çevre Kanunları, Bölgesel ve Yerel Mevzuat,
 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 Giriş
 Kapsam
 Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar
 Terimler ve Tarifler
 Çevre Yönetim Sisteminin Şartları
 Genel Şartlar
 Çevre Politikası
 Planlama
 Uygulama ve Faaliyetler
 Kontrol Etme
 Yönetimin Gözden Geçirmesi
 Çevre Boyutları Risk Değerlendirme
 Belgelendirme Sürecinin Anlatımı
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
 Tetkik Nedir?
 Terimler ve Tarifler
 Tetkik Prensipleri
 Tetkik Programının Yönetilmesi
 Hedefleri
 Genişliği
 Sorumlulukları
 Kaynakları
 Prosedürleri
 Uygulaması
 Kayıtları
 İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
 Tetkik Faaliyetleri
 Tetkikin Başlatılması
 Tetkik Ekibinin Seçilmesi
 İlk Temasın Kurulması
 Dokümanların Gözden Geçirilmesi
 Saha Tetkik Faaliyetleri için Hazırlık Yapılması
 Tetkik Planının Hazırlanması
 Tetkik Ekibinin Görevlendirilmesi
 Çalışma Dokümanlarının Hazırlanması
 Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması
 Açılış Toplantısının Yapılması
 Tetkik Sırasındaki İletişim
 Rehberlerin ve Gözlemcilerin Rolleri ve Sorumlulukları
 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması
 Bilgi Kaynakları
 Mülakatların Yapılması
 Tetkik Bulgularının Üretilmesi
 Tetkik Sonuçlarının Hazırlanması
 Tetkik Sonuçları
 Kapanış Toplantısının Yapılması
 Tetkik Raporunun Hazırlanması, Onaylanması ve Dağıtılması
 Hazırlama
 Onay ve Dağıtım
 Tetkikin Tamamlanması
 Tetkik Takibinin Yapılması
 Tetkikçilerin Değerlendirilmesi ve Yeterliliği
 Kişisel Özellikler, Bilgi ve Beceriler
 ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) için Bilgi ve Beceriler
 Tetkik Ekibi Başkanının Genel Bilgi ve Becerileri
 ÇYS Tetkikçisinin Bilgi ve Becerileri
 Eğitim, İş Deneyimi, Tetkikçi Eğitimi ve Tetkikçi Deneyimi
 Yeterliliğin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
 Tetkikçi Değerlendirmesi
* Bu eğitime ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi temel eğitimlerini almış olan kişiler katılmalıdır.
Önerilen Eğitim Sistemi: 2 Gün

ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularının Gelişimi ve Genel Bilgiler
 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
 Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
 Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
 İşyerindeki tehlike kaynakları
 İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve iş yerindeki riskler
 İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
 Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 OHSAS 18001 Yönetim Sistemi
 Giriş
 Kapsam
 Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar
 Terimler ve Tarifler
 OHSAS 18001 İSG Yönetim Sisteminin Şartları
 Genel Şartlar
 İSG Politikası
 Planlama
 Uygulama ve İşletme
 Kontrol
 Yönetimin Gözden Geçirmesi
 İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi
 Belgelendirme Sürecinin Anlatımı
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

 Tetkik Nedir?
 Terimler ve Tarifler
 Tetkik Prensipleri
 Tetkik Programının Yönetilmesi
 Hedefleri
 Genişliği
 Sorumlulukları
 Kaynakları
 Prosedürleri
 Uygulaması
 Kayıtları
 İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
 Tetkik Faaliyetleri
 Tetkikin Başlatılması
 Tetkik Ekibinin Seçilmesi
 İlk Temasın Kurulması
 Dokümanların Gözden Geçirilmesi
 Saha Tetkik Faaliyetleri için Hazırlık Yapılması
 Tetkik Planının Hazırlanması
 Tetkik Ekibinin Görevlendirilmesi
 Çalışma Dokümanlarının Hazırlanması
 Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması
 Açılış Toplantısının Yapılması
 Tetkik Sırasındaki İletişim
 Rehberlerin ve Gözlemcilerin Rolleri ve Sorumlulukları
 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması
 Bilgi Kaynakları
 Mülakatların Yapılması
 Tetkik Bulgularının Üretilmesi
 Tetkik Sonuçlarının Hazırlanması
 Tetkik Sonuçları
 Kapanış Toplantısının Yapılması
 Tetkik Raporunun Hazırlanması, Onaylanması ve Dağıtılması
 Hazırlama
 Onay ve Dağıtım
 Tetkikin Tamamlanması
 Tetkik Takibinin Yapılması
 Tetkikçilerin Değerlendirilmesi ve Yeterliliği
 Kişisel Özellikler, Bilgi ve Beceriler
 OHSAS (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) için Bilgi ve Beceriler
 Tetkik Ekibi Başkanının Genel Bilgi ve Becerileri
 OHSAS Tetkikçisinin Bilgi ve Becerileri
 Eğitim, İş Deneyimi, Tetkikçi Eğitimi ve Tetkikçi Deneyimi
 Yeterliliğin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
 Tetkikçi Değerlendirmesi
* Bu eğitime ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi temel eğitimlerini almış olan kişiler katılmalıdır.
Önerilen Eğitim Sistemi: 2 Gün

Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Temel Bilgilendirme Eğitimi

 Entegre yonetim sisteminin Kalite, Cevre ve Sağlığı & Guvenliği’ nin felsefesi ve gereklilikleri
 Bir entegre sisteminin yapısı
 Kalite, Cevre ve Đs Sağlığı&Guvenliği Yonetim Sistemi icin is sebepleri
 CYS standardı olarak ISO14001 ve is dunyası icin anlamı, dunyadaki cevresel bakıs
 İş Sağlığı & Güvenliği, İSG yonetimi, ve ‘’guvenlik kulturu’’ kavramlarıyla tanısma
 Cevresel unsurların ve İş Sağlığı & Güvenliği tehlikeli olaylarının risk değerlendirmesi ve planlanması
 Yasal ve Diğer gereklilikler
 Etkin bir entegre yonetim sistemi politikasının gelistirilmesi
 Anlamlı amac ve hedeflerin gelistirilmesi
 Kalite, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği sistemi icin sorumlulukların tanımlanması ve eğitim
 Kalite, Çevre ve İş Sağlığı & Guvenliği sisteminin performansının izlenmesi, devamlılığının sağlanması ve iyilestirilmesi
 Dokumantasyonun ve dokuman kontrolunun planlanması
 Operasyonel kontrollerin olutturulması ve analizi
 Etkin bir iletişim, eğitim ve bilinçlendirme programının olusturulması
 KYS, ÇYS ve İSG tetkikleri
Önerilen Eğitim Süresi: 3 Gün

Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) İç Tetkikçi Eğitimi

 Denetim nedir?
 Entegre Yönetim Sistemi gerekleri
 ISO 9001, 14001 ve 18001 maddelerinin gereklerinin denetçi gözüyle irdelenmesi
 Entegre Yönetim Sistemi standartlarının gereklerinin denetlenmesi ile ilgili vaka çalışmaları
 Denetim standartları (ISO 19011)
 Denetçi sorumluluk ve yetkileri
 Denetçi özellikleri
 Denetim teknikleri
 Planlama
 Soru listesi hazırlama
 Açılış toplantısı
 Denetim uygulaması vaka çalışması
 Uygunsuzluk raporları
 Raporlama
 Kapanış toplantısı
 Sınav
* Bu eğitime Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 İSG) temel bilgilendirme eğitimlerini almış olan kişiler katılmalıdır.
Önerilen Eğitim Süresi: 3 Gün

Kaizen (Sürekli Gelişme) Eğitimi

 Kaizen Nedir?
 Koruma ve İyileştirme
 Kazein ve Yenilik
 Süreçlerin PUKÖ’den SUKÖ’ye Akışı
 Toplam Kalite
 Temel İlkeleri
 Değişim
 Değişimin Güçlükleri
 Değişim Nasıl Gerçekleşir?
 Değişime Direnç
 Sürekli Gelişmede Sorumluluklar
 Üst Yönetimin Sorumlulukları
 Orta Kademe Yönetimin Sorumlulukları
 Amirlerin Sorumlulukları
 Operatörlerin Sorumlulukları
 Sürekli Gelişmede Yöntem ve Teknikler
 Süreçler
 Süreç Yönetimi Aşamaları
 Uygulama Adımları
 Öneri Sistemleri
 Öneri Nedir, Ne Değildir?
 Öneri Sisteminin Yararları
 Uygulama Adımları
 Takım Olmak
 Takım Çalışmasının Hedefleri
 Takımın Başarı Faktörleri
 Etkin Takımların Özellikleri
 Takım Çalışması Türleri
 Sorun Çözme Takımları ( Kalite Çemberleri )
 Çalışma Aşamaları
 Başarı için Gerekenler
 İyileştirme Proje Ekipleri
 Çalışmaların Uygulama adımları
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

Kalite Çemberleri (Sorun Çözme Grupları) Eğitimi

 Toplam Kalite
 Temel İlkeler
 Kuruma Kazandırdıkları
 Yapılması Gerekenler
 Kaizen Yaklaşımı
 Koruma ve İyileştirme
 Kazein ve Yenilik
 PUKÖ’den SUKÖ’ye
 Toplam Kalitede Sorumluluklar
 Üst Yönetimin Sorumlulukları
 Orta Kademe Yönetimin Sorumlulukları
 Amirlerin Sorumlulukları
 Operatörlerin Sorumlulukları
 Takım Olmak
 Takım Çalışmasının Hedefleri
 Takımın Başarı Faktörleri
 Etkin Takımların Özellikleri
 Takım Çalışması Türleri
 Kalite Çemberleri
 Çember Uygulamalarının Aşamaları
 Uygulamaların Yararları
 Uygulamaların Başarısını Etkileyen Faktörler
 Ölçme ve Değerlendirme
 Programa Geçiş Adımları
 Tanıtım ve Bilgilendirme
 Grupların Etkinliği
 Organizasyonun Oluşumu
 Eğitim Programı
 Başarı için Gerekenler
 Dikkat Gerektiren Konular
 Çalışma Aşamaları
 Uygulama Sırasında Kullanılan Problem Çözme Teknikleri
 Problemlerin Nedenleri
 Çözümde Temel Adımlar
 Çözüm Engelleri
 5N+1K Prensibi
 Takımda Verimli Düşüncenin Sağlanması
 Takım Çalışmasında En Çok Kullanılan Araçlar
 Beyin Fırtınası
 Neden – Sonuç Analizi
 Pareto Analizi
 Yönetime Sunuş
 Sunuşun Aşamaları
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

5S (Temizlik ve Düzen Yaratma) Eğitimi

 Toplam Kalite Nedir?
 Toplam Kalite Neden Önemlidir?
 Kaizen Felsefesi ve Gelişim
 Toplam kalitede 5S’in Yeri
 7 MUDA
 5S Nedir? Niçin Önemlidir?
 5S’in Yararları Nelerdir?
 Uygulamaya Başlamadan Sorulması Gerekenler
 Uygulama Adımları
 Sınıflandırma
 Ayıklama
 İşlevsel Depolama
 Elden Çıkarma
 Kırmızı Etiket Uygulaması
 Düzenleme
 Birimlerde ve Genelde Düzenleme
 Nasıl Yapabiliriz?
 Depolama
 Mevcut Durumun Analizi
 Uygun Depo Yeri Belirleme
 Depolama Yöntemleri
 Zeminler
 Çizgiler
 Depolama Kuralları
 Temizlik
 Neden Gereklidir?
 Nerede Başlar?
 Temizliğin Adımları
 Dikkat Edilmesi Gerekenler
 Standartlaştırma
 Amaç
 Kapsam
 Yapılacaklar
 Adımlar
 Yaygınlaştırma
 Disiplin
 Dikkat Edilmesi Gerekenler
 Yönetim ve Çalışanların Rolleri
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün

Hedef, Yeterlilik ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

 Yetkinlik ve Yeterlilik Kavramları
 Stratejik Hedeflere Dönük İnsan Kaynakları Planlaması
 Plana Göre Gereken Mesleki Yetkinliklerin ve Yeterliliklerin Saptanması
 Mesleki Kimlik ve Liderlik Testleri
 Kısaca Departman ve/ veya Takımın Eksik İnsan Kaynağının Seçimi Süreci
 Mülakat Aşaması
 Mülakatın Tanımı ve Amacı
 Mülakat Çeşitleri
 Biyografik Mülakat
 Yetkinlik Bazlı Mülakat
 Toplu Mülakat / Grup Çalışması
 Mülakat Öncesi Hazırlık
 Mülakat Sorularının Önceden Hazırlanması
 Soru Çeşitleri (Kariyer Planı Odaklı, Teknik Bilgi Odaklı, Kişisel Kalite Odaklı)
 Değerlendirme Formlarının Hazırlanması
 Mülakat Öncesinde Adayın CV’sinin Detaylı İncelenmesi
 Mülakat Sırasında
 Adayın Karşılanması ve İlk İzlenimler
 Kısaca Departmanın / Takımın ve Pozisyonun Tanıtımı
 Seçim Sürecinin Departman / Takım Bazında Adımlarının Tanıtımı
 Mülakata Başlamak
 Mülakatı Yönetmek
 Mülakatlarda Soru Sorma ve Dinleme Metotları (Örnek Sorular)
 Görüşmelerde Yetkinlik Tespiti
 Adaylardan Beklenen Davranış Özellikleri ve Değerlendirme Kriterleri
 Mülakatı Sonlandırmak
 Mülakat Sonrasında
 Mülakatın Değerlendirilmesi
 Adayın Kurum Kültürüne, Değer ve İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi ( Departman / Takım Bazında )
 Adayın Yeterlilik ve Yetkinliklerinin Pozisyona Uygunluğunun Değerlendirilmesi
 Uygun Adaylara Teklif Götürülmesi için İnsan Kaynakları Departmanının Yönlendirilmesi ( Ücret, Prim, Performans Sistemlerinin Tanıtılması )
 Uygun Görülmeyen Adaylara Geri Dönülmesi için İnsan Kaynakları Departmanının Yönlendirilmesi
 Etkin Bir Mülakat İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Hedef Belirlenmesi
 Kurumun/ Departmanın veya Takımın Beklentileri
 Adayın Beklentileri
 Örnek Mülakatlar ve Uygulamalar
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

İnsan Kaynakları Performansı Ölçme Sistemleri ve Çıktılarının Analizi

 Kısaca Stratejik Yönetim ve Hedef Belirleme
 Yönetsel Trendler ve Yönetişim
 Yönetişimin 4 Fazı; Strateji, Operasyon, Ölçme Değerlendirme, Açıklıkları Yönetme
 Kısaca Ana Yol Haritasının Netleşmesi ve Senaryo Planlama ve Hedefler SMART
 Senaryo Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi
 Bu Senaryonun Başarılı Olabilmesi İçin Kurumun Yönetim Biçiminin ve Kültürünün Belirlenmesi
 Kısaca Kurumsal Hedeflerin Ölçümlemeleri ve Kurumsal Performans Yönetimi
 Stratejik Yönetimin Ölçme Sistemleri (Kurumsal Karne, Bütçe Kontrol Teknikleri)
 MIS, Raporlama Sistemleri (Günlük, Haftalık, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, Yıllık)
 Departman Proses Ölçerleri (Özdeğerleme,Yönetişim Endeksi, Kalite Denetimi)
 Proje Ölçeri (Balanced Score Card)
 Sonuç Ölçerleri (Mali Tabloların Analizi, Mali İç Denetim)
 İnsan kaynakları Performans Ölçerleri
 Ölçülebilir Hedefler Objektif Sistem
 Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık Olarak Planlanması
 Hedeflerin Sayısal Verilere Dönüştürülmesi
 Verilerin Başarı Kriter Aralıklarının ve Performans Puanlarının Belirlenmesi
 Dönemsel Puanlama (Aylık, 3 Aylık,Yıllık)
 Subjektif Sistem (360 Derece)
 Kişisel Davranışsal / Sosyal Davranışsal / Düşünsel Yeterlilikler
 Mesleki Yeterlilikler / Liderlik Yeterlilikleri
 Kurumsal Disiplin Yeterlilikleri
 Kurumsal Değerler, İlkeler, Kurum Kültürü Yeterlilikleri
 Fiziksel Yeterlilikler
 Performans Yönetim Sistem Takvimi ve Hesaplama
 Yıllık Performans Süreç Takvimi
 Performans Sistemi Hesaplama Yöntemleri
 Kurumsal Performansın Etkisi
 Departman Performansının Etkisi
 Proje Performansının Etkisi
 Objektif Performans Etkisi
 Subjektif Performans Etkisi
 Performans Görüşmeleri, Performans Yönetim Sistem Çıktıları
 Görüşme Prosedürü ve Tutanak
 Eğitim Çıktısı
 Kariyer Çıktısı
 Değişebilir Ücret Çıktısı
 Performans Yönetim Sistem Uygulamaları
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

İş Analizi ve İş Değerleme, Ücret Yönetimi Sistemi

 Yönetsel Trendler Yönetişim ve İlkeleri
 Sosyal Sorumluluk
 Şeffaflık
 Hesap Vericilik
 Kurumsal Adalet
 Stratejik Yönetim, Kurumsal Performans, Kişisel Performans, Kurumsal Adalet İlişkisi
 Kurumsal Adalet
 İş Analiz Sistemi
 İş Analizinde Toplanan Bilgiler ve Kullanım Alanı
 İş Analistlerinin Seçimi
 Bilgi Toplama Yöntemi
 İş Analizi Aşamasında Kullanılan Teknikler
 İş Analizi Bilgilerinin Düzenlenmesi
 Görev Tanımları
 İş Değerlendirme Sistemi
 Kademe Yapılarının Oluşturulması
 Kıyaslama Yapılması
 Piyasa Konumlandırılması
 Ücret Sisteminin, Performans, Kariyer, Yetenek Yönetimi, Seçme Yerleştirme Süreçleri ile Entegrasyonu
 Yetkinlik ve Yeterliliklerin Tespiti ve Ücret Sistemine Baz Oluşturma
 Mesleki Kimlik ve Liderlik Analizleri
 Mesleki Bilgi Analizleri
 Mesleki Beceri Analizleri
 Dil ve Bilişim Yetkinlik Yeterlilikleri
 Ücret Sistemleri
 Baz Ücretler
 Ek Ücretler ve Fayda Paketleri
 Ek Sorumluluk / Lokasyon / Tecrübe / Lisan / Stratejik Önem ve Diğerleri
 Değişebilir Ücret
 Tam Performansa Dayalı Ücret
 Sektörel Farklılıklar
 Mesleki Farklılıklar
 Ücret Sistem Uygulamaları
 Ödül ve Prim Sistemleri
 Merkezi Organizasyonlarda Prim Sistemleri
 Öneri Ödül Sistemleri
 Proje Matriks Organizasyonlarda Prim Sistemi
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
Performansa Bağlı Kariyer ve Eğitim Yönetimi Sistemleri
 Kısaca Stratejik Yönetim ve Hedef Belirleme
 Yönetsel Trendler ve Yönetişim
 Yönetişimin 4 Fazı; Strateji, Operasyon, Ölçme Değerlendirme, Açıklıkları Yönetme
 Kurumlarda Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi
 Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık – Yıllık Olarak Planlanması
 Kişilerin Kurumlarda Gelecek Değeri Nasıl Yaratılır?
 Kariyer Geliştirme
 Organizasyon Yapısı ve Kurum Kültürü içinde Kariyer Planlama Sistemi
 Performans Görüşmeleri Sırası yada Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi
 Dönem İçi İzleme ve Geliştirme
 Merkezi Sistemlerde Kariyer Planlama ve Güçlükler
 Eğitim ve Çalışanların Sürekli Geliştirilmesi
 Eğitim İhtiyaç Analizleri
 Kurum İçi Toplu Kurumsal Eğitim Tespitleri ve Programı
 Kurumsal Eğitimlerin Konu ve İçeriklerin Tespiti
 Eğitimi Verebilecek Kurum İçi Eğitimci Tespiti / Profesyonel Eğitimci Seçimi
 Eğitimin Yapılacağı Yer ve Organizasyonu
 Kurum Dışı Bireysel Katılım Eğitimleri Tespiti
 Eğitim Değerlendirme, Eğitimci Değerlendirme
 Eğitim İzleme ve Alınan Eğitimin İş Proses ve Süreçlerine Katkısının İzlenmesi
 Cuma Öğleden Sonra Konferansları, Cumartesi Sunumları
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

Yetenek Yönetimi

 Bilgi Süreçlerinde İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü
 İnsan Kaynakları Yönetimini Stratejilerinden Vizyon Beklentisi
 Yönetişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri
 Kurumsal Olma ve Yönetişime (Corporate Governance) Geçiş
 Yönetişim İlkeleri ( Sosyal Sorumluluk, Şeffaflık, Bilgilendirme, Hesap Vericilik, Bilgilendirme, Kurumsal Adalet )
 Glocal Olmak
 Değişim Yönetimi
 Verilerle Konuşabilmek
 İnovatif İnsan Kaynakları Uygulamaları
 Yetenek Yönetimi
 Yetenek Kavramı
 Yetenek Tanımı
 Yetenek – Beceri İlişkisi
 Yeteneğin Performans Açısından Önemi
 Kritik Yetenek
 Yetenekli Çalışan
 Yetenekli Çalışanların Özellikleri
 Pareto Kuralı ve Yetenekli Çalışanlar
 Yetenek Savaşları
 Yönetim Teorileri ve Çalışma Yaşamında İnsan
 Bilgi Toplumu ve Yetenek Savaşlarının Doğuşu
 Küreselleşme, Rekabet ve Değişen Kurum ve İş Yapıları
 Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler
 İşgücü Hareketliliği
 Demografik Değişimler
 İşgücünün Değişen Profili
 Değişen Kariyer Anlayışı: Geleneksel Kariyerden Sınırsız Kariyere
 Kurumsal Bağlılığın Zayıflaması
 İs-Yasam Dengesine Artan Talep
 Türkiye’de Yetenek Savaşları
 Bilgi Ekonomisinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarında Yeni Bir Bakış Açısı : Yetenek Yönetimi
 Yetenek Yönetimi Kavramı
 Yetenek Yönetiminin İlişkili Olduğu Yönetim Kavramları
 Stratejik Liderlik
 Yönetişim ( Corporate Governance )
 Müşteri İlişkileri Yönetimi
 Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
 Yetenek Yönetiminde Sorumluluk Dağılımı
 Tepe Yönetimin Sorumluluğu
 İnsan Kaynakları Departmanının Sorumluluğu
 Orta Kademe Yöneticilerin Sorumluluğu
 Yetenek Yönetimi Sisteminin Tasarımı
 Yetenek Bakış Açısının Benimsenmesi
 Yetenek Yönetimi Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
 Yetenek Stratejisinin Belirlenmesi ve Genel İşletme Stratejisine Uyumlaştırılması
 Yetenek Yönetimi Uygulamaları
 Kritik Pozisyonların ve Gerekli Yetkinliklerin Belirlenmesi
 Performans ve Potansiyel Değerlendirme
 Yeteneklerin Tanınması ve Personel Sınıflandırması
 Yeteneklerin Cezbedilmesi (Attraction) ve Çalışan Değeri Yaratma
 Çalışan Değeri Yaratmada Kurumsal İtibar
 Çalışan Değeri Yaratmada Yüksek Performansa Dayalı Kurum Kültürü Oluşturmak
 Çalışan Değeri Yaratmada İç Marka Yaratma
 Yeteneklerin Seçilmesi
 Kariyer Sistem Tipolojisi
 Yetenek Havuzu Yaklaşımı
 Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
 Yeteneklerin Elde Tutulması (Retention)
 Çalışanı Kaybetme Maliyeti
 Kariyer Yönetimi ve Kişisel Kariyer Gelişim Planları
 Yeteneklerin Eğitimi ve Geliştirilmesi, Koçluk Ve Mentorluk
 360 Derece Geri Bildirim
 İs-Yasam Dengesi Programları
 Yeteneklerin Ücretlendirilmesi
 Performansa Dayalı Ücret (Yüksek Performansın Ödüllendirilmesi)
 Kar Paylaşımı, Hisse Senedi Opsiyonları, Yan Ödemeler
 Örnek Yetenek Yönetimi Uygulaması
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

Kurumsal Performans Ölçme Sistemleri

 Stratejik Yönetim ve Hedef Belirleme
 Yönetsel Trendler ve Yönetişim
 Yönetişimin 4 Fazı; Strateji, Operasyon, Ölçme Değerlendirme, Açıklıkları Yönetme
 Planla ( Strateji, Senaryo, Bütçe )
 Uygula ( Altyapı Sistemleri, Müşteri Değer Zinciri, IT, ERP, MIS, İnsan Kaynakları Yönetimi )
 Kontrol Et ( Ölçme, Denetleme Sistemleri )
 Önlem Al, Öneri Getir ( Açıklıkların Yönetimi, Süreç Yönetimi, 6 Sigma )
 Ana Yol Haritasının Netleşmesi ve Senaryo Planlama ve Hedefler
 Senaryo Çerçevesinde Ölçülebilir Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
 Senaryo Çerçevesinde Departmanların Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi
 Senaryo Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi
 Bu Senaryonun Başarılı Olabilmesi İçin Kurumun Yönetim Biçiminin ve Kültürünün Belirlenmesi
 Strateji, Senaryo ve Hedef Analizi SMART
 S Specific ( Süreçlere ve Kişilere Doğru İndirgenmiş mi?)
 M Measurable (Ölçülebilir mi?)
 A Achievable (Başarılabilir mi?)
 R Related (Kurumsal Karne ve Kişisel BSC Hedeflerle İlişkili mi?)
 T Time-Bound (Zamanla Sınırlı mı?)
 Hedeflerin Ölçümlemeleri ve Performans Yönetimi
 Stratejik Yönetimin Ölçme Sistemleri
 Kurumsal Karne
 Bütçe Kontrol Teknikleri
 Altyapı Ölçme Sistemleri
 MIS, Raporlama Sistemleri (Günlük, Haftalık, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, Yıllık)
 İnsan Kaynakları ( Subjektif / Objektif Performans Yönetim Sistemleri )
 Operasyonel Ölçme Sistemleri
 Departman Ölçeri Özdeğerleme
 Yönetişim Endeksi
 Proje Ölçeri Balanced Score Card
 Kalite Denetimi
 Sonuç Ölçerleri
 Mali Tabloların Analizi
 Mali İç Denetim
 Süreç Yönetimi Ölçerleri
 6 Sigma
Önerilen Eğitim Süresi : 2 Gün

Kurum Kültürü ve Kurumsal Farkındalık

 Kısaca Merkezi Yönetim Süreçlerinde Yönetim Vizyonu, Yönetim – Organizasyon Yapıları ( Sermaye Süreçleri Organizasyonel Yapıları ) ve İletişim Hiyerarşisi
 Kısaca Yönetişim Süreçlerinde Organizasyon Yapıları (Bilgi Süreçleri Organizasyonel Yapıları) ve İletişim Hiyararşisi
 Kurum içi Başarılı İletişimin Kurum Kültürüne Katkısı ( Kaliteli İletişim, Sürdürülebilir İlişki İlkesi )
 Demokratik Platform
 Kurum içi İletişim Kanallarının Oluşturulması
 Değer, Değer Yaratma, Değer Zinciri, Değer Yaratan, Faydalanıcı Kavramları
 Kurum Hafızası – Bilgi Yönetimi Sistemi
 Kurum içi İletişim – Verimlilik – Maliyet Yönetimi Kavramları
 Kurum içi İletişim – Risk – Kriz / Problem / Süreç Yönetimi Kavramları
 Kurum Kültürünün Oluşumunu Etkileyen Süreçler
 Kurum Olarak Biz Kimiz?
 Müşteri Beklentileri Karşısında Pozisyonunuz? Beklentileri Ne Oranda Karşılayabiliyoruz?
 Müşteri Hizmet Seviyemiz Yeterli mi?
 İnsan Kaynağımız Ne Durumda Geliştirilebilir Alanlarımız Ne?
 Kurum, Girişimci, Üst Yönetim Beklenti SWOT’u ve Hedeflerin Ortaya Konması
 Operasyonel SWOT’lar ( Müşteri Segment SWOT’ları / Paydaş Müşteri SWOT’ları / Tedarik Zinciri SWOT’u / Hizmet SWOT’ları / Mali SWOT )
 Kurumsal SWOT
 Değişim Süreci
 Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
 Hedeflere Ulaşma Stratejilerinin Belirlenmesi
 Kurum Kültürünün Oluşturan Ortak Değer ve İlkeler Nereden Kaynaklanır? Nereden Kaynaklanmalıdır?
 Kurum Kültürünün Kurumsal Hedeflere Ulaşmadaki Olumlu Katkısı
 Kurum Kültürü – Kurum İtibarı İlişkisi
 Kurum Kültürünün Kurumdaşlarca İçselleştirilebilmesi için
 Sosyal Sorumluluk
 Şeffaflık, Bilgilendirme
 Hesap Vericilik, Bilgilendirme
 Kurumsal Adalet
 İnovatif Kurum Kültürü
 Innovasyon Çeşitleri (Ürün İnovasyonu, Hizmet İnovasyonu, Süreç İnovasyonu, Orgaizasyonel İnovasyon, Pazarlama İnovasyonu, Toplumsal İnovasyon)
 Müşteri Odaklı Innovasyon
 Innovatif Organizasyonların Özellikleri
 Kurum Kültürünün Oluşturan Yazılı ve Yazılı Olmayan Kuralları
 Kurum Kültürünün Kişisel Gelişim ve Kariyerle İlişkisi
Önerilen Eğitim Süresi : 1 Gün
Eğitimcinin Eğitimi ve Etkin Sunum Etkileri
 Tanışma ve İlk Uygulama
 İletişimde Başarı
 Kişisel Kalite – Bilgi İlişkisi
 Bilgi – Risk İlişkisi
 Risk – İnisiyatif Kullanma İlişkisi
 İnisiyatif Kullanma – Karar Alma İlişkisi
 Karar Alma – Süreç Yönetimi İlişkisi
 Sunuşta İletişim Unsurlarının Kullanımı
 Duruş
 Jestler
 Yüz İfadesi – Göz Teması
 Giyim ve Dış Görünüş
 Ses Hazırlığı
 Dil ve Anlatım
 Doğallık
 Heyecanı Kontrol Altına Alma
 Sunum Çeşitleri
 Sunuşun Altın Kuralları
 Genel Hazırlık
 Sunuş Öncesi Hazırlık
 Sunumda Plan
 Sunumun Hedefi
 Sunucunun Hedefi
 Sunum Yapılan Profilin ve Beklentilerinin Analizi
 Dinleyici Profiline Uygun İletişim Dilinin Saptanması
 Sunucunun Tutumu
 Sunum Cihazlarının Kullanımı ve Kontrolü
 Dikkatleri Yakalamak
 Kontrolü Elde tutmak
 Olumlu Hava Yaratmak
 Açık İletişim Kurmak
 Tanışma ve Kimlik Soyunması, Buzların Eritilmesi
 Soru ve Cevaplar Bölümü
 Soru ve Cevaplar için İpuçları
 Engelleyicilerle Başa Çıkma Yöntemleri
 İzleyiciyi Katma Tekniklerinin Kullanılması
 Sunu Oluşturma
 Sununun Köşe Taşlarını Belirleme
 Uygun Giriş için Gerekenler
 Uygun Gelişimi Oluşturma
 Akışın Düzenlenmesi
 Etkileyici Final için Öneriler
 Görsel malzeme Hazırlamanın Esasları
 Uygun Mekan Düzei
 Geribildirimlerin Alınması ve İyileştirme
 Uygulamalar
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün

Süreç Yönetimi

 Süreç Yönetimi Teknikleri
 Strateji, Senaryo ve Hedef Oluşturma
 Hedef Süreç İlişkisi
 Sorgulama
 Süreci Kontrolde Tutma, Süreci Sonsuza Kadar İyileştirme
 Süreci Yönetememe ve Sürecin Problem Dönüşmesi
 Değer Zinciri
 Değer ve Katma Değer
 Değer Zinciri Kavramı
 Değer Zinciri Süreç İlişkisi
 Süreç Yönetimi
 Kişisel Süreç ve Yönetimi
 İş Süreçlerimiz ve Yönetimi
 Takım Süreci Yönetme ve Liderlik
 Problem Çözme Teknikleri
 Bu Alanları Sorgulama ve Veri Toplama (İş Çevre, Yakın Çevre, İçsel Sorgulama)
 Verileri Ölçeklendirme
 Problemi Doğru Tespit Etmek İçin Verileri Analiz Etme (Bütünü İçinde, Tarihsel Gelişimi İçinde, Limitlerinde ve Sıra Dışı Bakarak, Bilimsel Ve Ölçülebilir Şekilde, Diğer Alanlarla İlişkilendirerek)
 Alternatif Sentez ve Ölçümlemeye Geçme
 Sentezlerini Modelleme, Ekibinle Kontrol Etme ve Tartışarak Risklerini Yönetme
 Uygun Sentezi Seçme
 Tez (Karar ) Sürecine Sokma
 Kararı / Tezi Üst Kabul Kişi veya Kuruluşlarınla Paylaşarak Onay Alma
 Kararı/ Eylemi Planlama, Zamanlama, Uygulama, Kontrol Etme
 Açıklıkları Yönet
 Süreç Yönetimi Uygulama Tiyatrosu
 Süreci Projeye Çevirme
 Kısaca Proje Yönetimi Mantığı
 Proje Başarı ve Başarısızlık Faktörleri
 Proje Performans Ölçeri _Balanced Score Card
 Kısaca MS Project
 Proje Bilgilerini Görmek ve Paylaşmak
 Süreci İzlemek ve İncelemek
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün

Motivasyon Yönetimi

 Motivasyon Tanımlamaları
 Motivasyonun Ana Amacı
 Harekete Geç, Harekete Geçir
 Motivasyon Türleri
 İç ve Dış Motivasyon
 Uygulamalar
 Test-Motivasyon Yönüm Nedir?
 Motivasyon Yönüme Göre Daha Fazla Motive Olmak İçin Ne Yapmalıyım?
 Kısa Video Gösterimleri ve Tartışma
 Motivasyon Tekniklerinin Kullanımı
 Bireysel Motivasyon, Grup Motivasyonu, Kurumsal Motivasyon
 Motivasyonda Roller
 1990 Öncesi Sermaye Süreçlerinde Veya Yöneten Şirketlerde Motivasyon Araçları
 Maslow ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 Ödüllendirme İle Motivasyon
 Ceza ve Korkutmayla Motivasyon
 Kurum İçi Hiyerarşik Rekabetle Motivasyon
 1990 Sonrası Bilgi Süreçlerinde veya Yönetişen Şirketlerde Motivasyon Araçları
 Kurum Kültürü
 Hedef Paylaşımı
 Karar Süreçlerinde Yer Almak
 Kurumsal Adalet
 Performansa Dayalı Ücret
 Performansa Dayalı Eğitim Ve Kariyer Sistemleri
 Sürekli Öğrenme Ve Kendini Gerçekleştirme Ortamı
 Kurum Liderliğinde Kurumsal Motivasyon
 Takım Liderliğinde Takım Motivasyonu
 Kişinin Kendine Liderliği ve Kişisel Motivasyon
 Neler Bizi Demotive Yapar
 Hangi Kurumlar Hangi Nedenlerle Hangi Tür Motivasyon Araçlarını Kullanmalıdır?
 Başarıya Götüren Tek Yol “Pozitif Düşünce”
 Özgüven ve Pozitif Düşünce İlişkisi
 Farklı Görüş Açılarının İdrak Edilmesi
 Pozitif Düşüncenin Ayırt Edilmesi
 Yaratıcılıkta Pozitif Düşüncenin Yeri
 Örgüt içi İletişimde Pozitif Düşünce ile Etkinlik Nasıl Arttırılır?
 Düşünme Sistemindeki Çok Alternatiflilik
 Takım Çalışmasında Birey ve Pozitif Düşüncenin Katkısı
 Kendi Kendini Motive Etmede Pozitif Düşüncenin Yeri
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün

Benchmarking (Kıyaslama)

 Kısaca Trendler
 1990 Öncesi Sermaye Süreçleri Ve Şirket Yönetim Süreçleri
 1990 Sonrası Bilgi Süreçleri Şirket Yönetişim Süreçleri
 Kısaca 1990 Sonrası Yönetişim Süreçlerinde İşletme Temel Süreçleri
 Stratejik Yönetim
 Operasyonel Yönetim
 Ölçme Değerlendirme
 Ölçme Değerlendirme
 Mali Hedef Ölçerleri (Bütçe Kontrol Teknikleri, Mali Tablo Analizleri)
 İnsan Kaynakları Ölçerleri (Performans Yönetim Sistemi)
 Proje Ölçerleri (B.S.C)
 Departman Ölçerleri (Öz Değerlendirme)
 Proses Ölçerleri (Kalite Yönetim Sistemi)
 Sonuç Ölçerleri (İç Dış Memnuniyet Analizleri)
 Kıyaslama (Benchmarking)
 Kıyaslama
 Kurum İçi Takımsal Kıyaslama
 Kurum Dışı Kıyaslama
 Takımsal Kurum İçi Kıyaslama
 Stratejik Düşünce Kıyaslaması
 Hedefleri Hayata Geçirme Ve İş Yapma Biçimi Kıyaslama
 Verimlilik Kıyaslaması
 Raporlama Kıyaslaması
 Kurum Dışı Kıyaslama
 Rakip Analizi
 Segment Beklenti Analizi
 Bu Beklentilere Bizim Ve Rakiplerimizin Müşteriyi Tatmin Etme Puanları
 Bizim Ve Rakiplerimizin Birlikte Tatmin Edemediğimiz Müşteri Beklentileri
 Farkın Yönetimi Stratejisi
 Benchmarking Sözleşmeleri
 Farklı İş Ve Sektörde Çalışan Farklı Kabiliyetleri Olan Firmaların Seçimi
 Sözleşme Süreci
 Karşılıklı Departman Düzeyinde Teşhis Ve SWOT Çalışmaları
 Karşılıklı Bilgi Ve Tecrübe Paylaşımı
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
Stratejik Planlama
 Tanımlar ve Kavramlar
 Stratejik Planlama
 Başarılı Bir Stratejik Planın Özellikleri
 Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları
 Bilgi Toplama Yöntemleri
 Strateji Yönetimi
 Hedef Belirleme
 Hedef Yayılımı
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün

Analitik Düşünme ve Karar Verme

 Düşünme Nedir?
 Düşünme Türleri
 Analitik Düşünme
 Analitik Düşünmenin Aşamaları
 Analitik Düşünmeyi Etkileyen Faktörler
 Analitik Düşünmenin Kapsamı
 Analitik Düşünme Nasıl Yapılmalıdır?
 Analitik Düşünebilien Kişiler….
 Analitik Düşünmenin Kazandırdıkları
 Karar Verme
 Karar Teorisi
 Karar Analizi Kapsamında Kullanılan Kavramlar
 Karar Verme Süreci
 Karar Vermede Karar Ortamları
 Daha İyi ve Daha Doğru Karar Verme
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün (1 Günü Opsiyonel)

Kriz Yönetimi

 Kriz Kavramı Nedir?
 Krizin Nedenleri
 Krizin Çeşitleri
 Kriz Yönetimi Teknikleri
 Kriz Yönetimi Aşamaları
 Kriz Ortamlarında Analitik Düşünce
 Kriz Ortamlarında Karar Verme
 Krizi Yönetmek İçin İletişim ve Takım Çalışması
 Kriz Senaryosu Hazırlama
 Kriz Planı Oluşturma
 Krizi Fırsata Dönüştürmek
 Kriz Yönetimi Vaka Analizleri
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

 Modern Çalışma Kavramları ve Yönetim Teknikleri
 ILO Uygulamaları
 Sosyal Sorumluluğa Sahip Yönetimlerin Prensipleri
 SA 8000:2008 Standardı Gereklilikleri
 Standart Gerekliliklerinin Yorumlanması
 Sistem Dokümantasyonu
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

 ISO 9001 ve ISO 9004 ile bağlantısı
 Temel esasları
 Planlanması ve kurulumu
 Uygulama esasları
 Sürdürülmesi ve geliştirilmesi
 ISO 10002 İç ve Dış Tetkikleri
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün